Apie mus

Vasaros pas mo?iut?: žydin?ios pievos, žemuog?mis kvepian?ios pamišk?s, po kiem? krypuojan?ios antys, k? tik nuskintas agurkas su medumi… Vaikyst?s prisiminimai, meil? gamtai ir nat?ralumui skatina kurti sodyb?, kurioje b?t? jauku ir šeimininkams ir Sve?iams.

M?s? ?kv?p?jai šimtame?iai klevai ir uosiai, pro šal? vingiuojanti up?, an?i? pulkai, neišskiriamos gulbi? porel?s…

Esame (buvome) miestie?iai, tod?l po tuput? mokom?s neskub?ti, pažvelgti giliau, pasteb?ti pirm? žied? pavasar?, ruden? krentant? lap?… tiesiog džiaugtis paprastais kasdieniais darbais ir atokv?piais gamtoje. Mes dirbame d?l sav?s ir d?l J?s?.